Home < 기업진단


기업진단 구비서류

 구비서류    기업진단의뢰서

 

구 분
법 인
개 인
신규등록
추가(재등록)
신규등록
추가(재등록)
1. 법인등기부 등본
O
O
X
X
2. 사업자 등록증 사본
있는경우
O
있는경우
O
3. 면허증 사본 (인.허가 포함)
X
O
X
O
4. 재무제표
    대차대조표,손익계산서,
    공사원가명세서,합계잔액시산표
개시
대차대조표
O
전년도
비교식
개시
대차대조표
O
전년도
비교식
5. 부가가치세 신고서
    ( 4/25, 7/25, 10/25, 1/25 )
X
O
X
O
6. 통장사본 및 예치잔액 증명서
O
O
O
O
7. 임대차 계약서
O
O
O
O
8. 자동차 등록증 사본
O
O
O
O
9. 설립비용
O
X
O
X
10. 비품명세표
O
X
O
X
11. 유형자산 감가상각명세서
X
O
X
O
12. 주금납입 보관증
O
X
X
X
13. 공사미수금 명세서
X
O
X
O
14. 공사계약서 사본
X
O
X
O
15. 출좌 좌수 증면원
O
O
O
O
16. 기타 진단기관이 요청하는 서류
O
O
O
O